تعبیر خواب لباس سیاه خریدن

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:سه شنبه 3 مهر 1397-08:59 ب.ظ

تعبیر خواب لباس سیاه خریدن

امام صادق علیه
السلام می فرمایند:

دیدن
لباس درخواب هفت وجه است.

اول:
دین پاک.

دوم:
توانگری (ثروتمند شدن).

سوم:
عز و جاه (عزت و مقام).

چهارم:
منفعت.

پنجم:
عیش خوش (زندگی خوش و مرفه).

ششم:
عمل.

هفتم:
عدل و عدالت.

محمد ابن سیرین
بصری گوید:

اگر
دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش
زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است.
اگر زنی به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت
بود.

اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر
بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان
داشت، دلیل معصیت است. اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که
کارش به نظام گردد.

جابر مغربی می
گوید:

اگر
لباس پادشاهان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند لباس
علماء داشت، دلیل است که از علماء بهره مند گردد. اگر بیند که لباس
صوفیان داشت از دنیا دست بدارد. اگر بیند که لباس توانگران داشت دلیل
که درجمع مال حریص بود. اگر بیند که لباس ترسایان و جهودان داشت، دلیل
که بیننده میل به ایشان شود.

منوچهر مطیعی
تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن
ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و
ناتوانی می کنید. اگر از کسی در خواب لباس خوبی بگیرید یا از فروشگاهی
لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و
امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه ای بدهد به قدر
نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید.
اگر ببینید لباس غواصی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش
بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال
خطری مسلم می روید. اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح
می گردد و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه
قرار می گیرید. اگر زنی در خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و
وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید. اگر
در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما
زیاد می شود. اگر در خواب ببینید لباستان تنگ است و در فشار قرار می
گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی. اگر در خواب ببینید لباس
راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می
شود.

لوک اویتنهاو می
گوید :

لباس

تمیز :
احترام

خریدن
لباس : خوشبختی

لباس
کهنه : افتخار

لباس
خواب : ازدواج ناگهانی

آنلی بیتون می
گوید:

۱ـ اگر
در خواب لباسی کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، نشانه آن است که
در تعهدات خود با شکست مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر
لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، نشانه آن است که اقبال به شما
رو می کند هر چند که با ایده های نو مخالفید .

۳ـ اگر
در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، علامت آن است که از زمان خود سریعتر
پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و
در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد .

۴ـ اگر
خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ،
علامت آن است که زندگیِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر
و تحول ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

۵ـ اگر
خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، علامت آن است که شخص مورد
نظر مضطرب و بیمار خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر یا کودک باشد ،
نشانه آن است که در یکی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید کرد
.

۶ـ اگر
خواب ببینید لباسی سیاه بر تن کرده اید ، نشانه آن است که با فردی
بداخلاق دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید کرد
.

۷ـ اگر
در خواب لباس زرد رنگ ببینید ، علامت آن است که در امور زندگی موفق
خواهید شد و در مسائل مالی پیشرفت خواهید کرد . اما اگر این لباس
زردرنگ به روحی ماند که به نرمی در نوری حرکت می کند ، درست تعبیری
برخلاف آنچه در سطرهای بالا آمد ، دارد .

۸ـ اگر
در خواب لباسی به رنگ آبی ببینید ، نشانه آن است که با تلاش و زحماتی
که می کشید به آرزوهای خود خواهید رسید ، و در این راه دوستانی باوفا
به حمایت از شما برخواهند خاست .

۹ـ اگر
در خواب لباسی به رنگ قرمز تند ببینید ، نشانه آن است که خواسته های
خود را تغییر می دهید و به این وسیله از دست دسمنانی جدی می گریزید
.

۱۰ـ
دیدن لباس سبز در خواب ، نشانه امید و خوشبختی و شادمانی است .

۱۱ ـ
اگر در خواب لباسهای رنگارنگ ببینید ، نشانه آن است که در عقاید شما
تضاد به وجود خواهد آمد .

۱۲ـ
اگر خواب ببینید لباسی نامناسب پوشیده اید ، علامت آن است که به آنچه
خواهانش هستید ، تردید دارید ، و ممکن است به خاطر تردید مرتکب اشتباه
شوید .

۱۳ـ
اگر فرد پیر یا جوانی را در خواب ببینید که لباسی برازنده بر تن دارید
، علامت آن است که به این افراد علاقه چندانی ندارید .

۱۴ـ
اگر خواب ببینید زنی در لباس خود ناراحت است ، علامت آن است که برای
رسیدن به موفقیت احتماعی مناسب تر با هم چشمی دیگران روبرو خواهید شد
.

۱۵ـ
اگرخواب ببینید از لباس دیگران تعریف می کنید ، دلالت بر آن دارد که
از حسادتهای نزدیکان می ترسید .

۱۶ـ
اگر خواب ببینید گوشه ای از لباستان پاره یا مندرس شده است ، علامت آن
است که در عشق یا امور مربوط به کار ، مضطرب هستید .

۱۷ـ
اگر خواب ببینید زنی لباس سیاه بر تن دارد ، نشانه آن است که اندوه و
نومیدی را از خود دور خواهید ساخت .

۱۸ـ
اگر دختری خواب ببیند زنی جامه ای قرمز بر تن دارد ، علامت آن است که
رقیبی در عشق بر او چیره خواهد شد . رقیبی که او هرگز با خود قابل
قیاس نمی دانست .

۱۹ـ
فردی که در خواب ، لباس می بیند باید دقت کند که آیا همه چیز در خواب
او طبیعی بوده است یا نه ؟ اگر چهره ها غریب به نظر برسند و نور بیش
از حد معمول باشد ، هر چند رنگها درخشان به نظر برسند ، خواب او
تعبیری این گونه خواهد داشت ، او در عملی کردن نقشه ای با ارزش خطا
خواهد کرد .

در سر زمین
رویاها آمده:

لباسهای نو بتن دارید : مشکل و دردسر در
خانه

لباسهای پاره بتن دارید : ثروت – ارث

لباسهای بسیار ساده بتن دارید : پول از یک منبع
غیره منتظره خواهد رسید

دیگران
لباسهای بسیار ساده پوشیده اند : عشق و دوران خوش در پیش است

یک
لباس قشنگ دریافت می کنید : یک ناشناس به شما خدمتی خواهد کرد
.

یک
لباس نو می خرید : خوشبختی و سلامتی

لباستان را عوض می کنید : از کارهائی که می کنید
عذاب می کشید

یک
لباس شب تحریک کننده : دوستان فراوانی پیدا می کنید

یک
لباس زیبا : نگرانی مالی برطرف می شود

لباسهای قشنگ دارید : سعی شما در کارها باعث
موفقیت چشمگیر می شود

لباسهای شما ساده هستند : شانس در عشق

انواع
و اقسام رنگ لباس : به شخص جذابی برخواهید خورد .

یک
لباس خانه ؛شما بسیار سهل انگار و بی دقت هستید

یک
لباس تیره رنگ : منفعتهای مالی

یک
لباس عزا داری : مرگ یکی از نزدیکان

لباس
ارزان بتن دارید : دوستان برای شما ایجاد دردسر می کنند

زنان
دیگر لباس شب بتن دارند : غم و سرافکندگی

یک
لباس تنگ : ۱- شغل خوبی پیدا می کنید ۲- منفعت مالی

یک
لباس جر خورده : از شانسی که دارید بیخبرید

یک
لباس پاره را می دوزید : در مورد فرزندانتان سهل انگاری می
کنید

دلتان
می خواهد یک لباس را پاره کنید : شانس در عشق

دیگران
لباس شما را پاره می کنند : یک دوست در مشکلات شما را یاری می
کند

یک
لباس را پاره می کنید : دارائی شما در خطر از دست رفتن است

یک
لباس را می شوئید : شما همسر خوبی خواهید بود

یک
لباس که درزش پاره شده : دوستان شما را تحقیر می کنند

یک
لباس کثیف : دوستانتان شما را سرزنش خواهند کرد .

شما
لباس بد پوشیده اید : مراقب دردسر باشید

لباسهای زنان مسن : در یک مراسم شرکت خواهید کرد
.

لباس
راهبگی : رفتار دیگران با شما توام با احترام فراوان خواهد بود

یک
لباس را گم می کنید : زیادی از دیگران انتظار دارید

یک
لباس شل : دوستان به شما دروغ میگویند

یک زن
حامله در لباس حاملگی : شانس و خوشبختی

یک
لباس می دزدید : موفقیت درکار – ناکامی در رفاقت

یک
گنجه پراز لباس : یک عشق پایدار توام با یک زندگی خوب

یک
گنجه بدون لباس : مشاجره در فامیل

یک
لباس برنگ آبی دارید : در موقعیت شما پیشرفت محسوسی حاصل می
شود

یک
لباس به رنگ سورمه ای : از بدشانسی میجهید

یک
لباس آبی را از تنتان در می آورید : بی اعتنائی شما نسبت به خطرهای
موجود بسیار نامعقول است

لباس
سیاه دارید : شادی

لباس
سیاه پوشیده اید : یک ازدواج بزودی شکل می گیرد .

در یک
مراسم تدفین لباس سیاه پوشیده اید : ثروت – ارث

یک
لباس سیاه را از تنتان در می آورید : بدبختی

یک
لباس سیاه ابریشمی بتن دارید : چیزی را که خواستارش هستید بدست می
آورید

یک
لباس قهوه ای : به مقام بالائی در اجتماع خواهید رسید

یک
لباس از پارچه لمه طلائی : بزودی ثروتمند خواهید شد

یک
لباس با حاشیه طلائی : احترام و شادی

یک
لباس با حاشیه طلا و پوست بتن دارید : فراوانی عظیم پول

یک
لباس سبز : ثروت بزرگ

یک
لباس خاکستری : یک نامه و خبرهای خوش

یک
لباس ارغوانی : خوشبختی

یک
لباس صورتی : شانس وموفقیت استثنائی

یک
لباس بنفش : مرگ یک دوست

یک
لباس قرمز : دیگران به شما احترام خواهند گذاشت

یک
لباس قرمز را از تنتان بیرون می آورید : بسیار خشمگین خواهید شد
.

یک
لباس حنائی رنگ : پول

یک
لباس سفید : خوشبختی

یک
لباس سفید بتن دارید : خوشبختی و ثروت

یک
لباس سفید از ابریشم : شادی بزرگ

لباس
زرد بتن دارید : پول و احترام

یک
لباس زرد را از تنتان بیرون می آورید : حسادت

مطالب مفید :

تعبیر خواب لباس سیاه هدیه گرفتن

تعبیر خواب لباس سیاه خریدن

تعبیر خواب لباس سیاه و سفید

تعبیر خواب لباس سیاه مرده

تعبیر خواب لباس سیاه پوشیدن مرده

تعبیر خواب لباس سیاه در عروسی

تعبیر خواب لباس سیاه بر تن مرده

تعبیر خواب لباس سیاه بر تن داشتن
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic